Great Leaders of All Time

ကိုယ္တိုင္ေရး စာေစာင္မ်ား

 

 မဟာဗ်ဴဟာေရးရာ
 

   (က) မဟာဗ်ဴဟာအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာအရ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း
   (ခ) ေရအလ်ဥ္ ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း
  
(ဂ) မွ်တေသာကမၻာ့လြမ္းၿခံဳျဖစ္ေပၚမႈအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
   (ဃ) စိမ့္၀င္ျခင္း

 စီပြားေရးရာ
 

   (က) ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိသင့္ၿပီ

   (ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆဲြေဆာင္ေရးႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္

 

 လူသားအရင္းအၿမစ္ဖြံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ
 

   (က) အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မႈ ဥာဏ္စြမ္းရည္စစ္ပဲြ

   (ခ) လူသားအရင္းအျမစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္

 အလုပ္သမားေရးရာ
 

   (က) ကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေရး ယေန႔ဦးစားေပး

   (ခ) လုပ္သားထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ နည္းပညာႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါင္းစည္း မိေသာ္

 

 ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး
 

   (က) ေထာင္စုႏွစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္

   () ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

 လူ.သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္
     (က) သင့္သေဘာထားရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဖိုးတန္ အရည္အခ်င္း ၿဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပါ

   (ခ) ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပိုင္ဆုိင္မလား၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ပိုင္ဆုိင္မႈကို ခံယူမလား

   (ဂ) ၿပႆနာမ်ားကိုမွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ

   (ဃ) ဆံုးရႈံးမႈမွအျမတ္ထြက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲဲ

 ပဋိပကၡေၿဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ
     (က) ပဋိပကၡႏွင့္ အသိအျမင္ျပသနာ

   (ခ) ပဋိပကၡႏွင့္ ႀကိဳတင္ေကာက္ခ်က္ျပသနာ
      

 စီမံခန္.ခြဲမွဳ အယူအဆမ်ား
 

    (က) စီမံခန္႔ခဲြမႈအယူအဆမ်ား

 

 ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စီမံခန္.ခြဲမွဳ
     ( က) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မိမိကိုယ္မိမိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

   ( ခ ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

   ( ဂ ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အသိပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

   ( ဃ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

   ( င ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စြန္႔စားမႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

   ( စ ) အက်ပ္အတည္းအတြင္းေခါင္းေဆာင္ျခင္း

          (၁) ေခါင္းေဆာင္မႈကို အဆံုးစြန္ဆန္းစစ္ျခင္း 

          (၂) အရင္းခံအေႀကာင္းတရားေပၚထြက္လာေစရန္ နက္ရႈိင္းစြာတူးေဖာ္ပါ

          (၃) ေကာင္းမြန္ေသာအက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို အလကားမျဖစ္ပါေစႏွင့္

၁၀  ႀကီးပြားတိုးတက္‌ေရး
 

   (က) သင့္ကိုၾကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္သူကလာလုပ္ေပးမွာလဲ

   (ခ ) ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

   (ဂ ) သင္ယူလြယ္ေသာသေဘာထားဘယ္လိုမ်ားရနုိင္ပါ့မလဲ

   (ဃ) သင့္ရဲ့ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးတြင္ အျခားလူမ်ားက ဘယ္လိုပါ၀င္နုိင္သလဲ

 

၁၁  စဥ္းစားေတြးေခၚၿခင္း
 

   (က) စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ေျပာင္းလဲပါ

   (ခ) အျမင္က်ယ္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ

   (ဂ) စူးစိုက္၍ စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (ဃ) ဖန္တီးမႈရွိရန္ စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (င ) လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (စ ) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (ဆ) ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမႈကို စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (ဇ ) အေလးအနက္ စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (စ်) အမ်ားႀကိဳက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ပါ

   (ည) မွ်ေ၀ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (ဋ) ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

   (ဌ) အဓိကက်ေသာအခ်က္ကို စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

 

၁၂  ၂၁ ရာစုအ၀င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား
 

   (က) လက္တစ္ကမ္းအကြာမွ ေအာင္ျမင္မႈ

   (ခ) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုကို ေခါင္းေဆာင္ျခင္း

   (ဂ) လႈံ႕ေဆာ္မႈ

   (ဃ) အဖဲြ႕အစည္းကို ထိေရာက္မႈရွိျခင္း

   (င) လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ

   (စ) တင္ႀကိဳခန္႔မွန္းျခင္း

   (ဆ) တက္ညီလက္ညီ အသင္းအဖဲြ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

   (ဇ)  ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ

   (စ်)  ေနဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူပါ

 

၁၃  ၂၁ ရာစုအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
 

   (က) အခက္ခဲဆံုး၊ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ဖိုးအရွိဆံုး။

   (ခ) ပံုစံသစ္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

   (ဂ) ဇြတ္တိုးျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဃ)  ေဘာင္ကန္းျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (င)  ေဘာင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္းျခင္းအမွားကိုေရွာင္ပါ။

   (စ) ခ်ိန္ဆရာတြင္ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဆ) အျမင္တိုေသာျဖတ္လမ္း အသံုးျပဳျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဇ) အစဲြျဖဳတ္ရမည့္အလုပ္ငါးခု

   (စ်) ရမ္းသန္းျပဳလုပ္ျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ည) အုပ္စုလိုက္ အေရးနိမ့္ျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဋ) ကိုယ္တိုင္အရူးလုပ္ျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဌ) လမ္းေၾကာင္းမထိန္းႏုိင္ျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဍ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္ေဆးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းအမွားကို ေရွာင္ပါ။

   (ဎ) စဥ္းစားတတ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားၾကပါစို႔။ 

၁၄  ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္း (ဘာသာျပန္)
 

   (က) ဆက္စပ္မႈရွိမွ လႊမ္းမိုးႏုိင္မည္။

   (ခ) ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းသည္ မိမိအတြက္ခ်ည္း မျဖစ္ေစရပါ။

   (ဂ) သင့္တန္ဖိုးကို တိုးျမွင့္ရန္ ဆက္စပ္မႈရွိပါ။

   (ဃ) စကားလံုးမ်ားထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဆက္စပ္မႈရယူပါ။

   (င) ဆက္စပ္မႈရရွိရန္စြမ္းအားလိုသည္။

   (စ) ဆက္စပ္မႈရွိေရးသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပိုသက္ဆုိင္သည္။

   (ဆ) ဘံုအေျခခံသေဘာထားအေပၚတြင္ဆက္စပ္မႈရယူပါ။

   (ဇ) ဆက္စပ္မႈရလိုလွ်င္ ခက္ခဲေသာအလုပ္ကို လြယ္ကူေအာင္လုပ္ပါ

   (စ်) ဆက္စပ္မႈရလိုလွ်င္ လူတိုင္းအတြက္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဖန္တီးေပးပါ

   (ည) ဆက္စပ္မႈရရွိသူမ်ားကသာ လူမ်ားကို ႏိုးၾကားတက္ႀကြေစႏုိင္သည္

   (ဋ)  ေခါင္းေဆာင္သည္ ဆိုစကားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာေနရသည္ 

 

၁၅  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ့အက္စ္ပက္တန္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ၁၉၆၂      ခုႏွစ္ (ဘာသာျပန္)
 

   (က)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ့အက္စ္ပက္တန္၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၊ အပိုင္း (၁)

   (ခ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ့အက္စ္ပက္တန္၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၊ အပိုင္း (၂)

   (ဂ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ့အက္စ္ပက္တန္၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၊ အပိုင္း (၃)

   (ဃ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ့အက္စ္ပက္တန္၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၊အပိုင္း (၄)

 

၁၆  ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္း (ဘာသာျပန္)
 

    (က) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၁)

   (ခ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၂)

   (ဂ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၃)

   (ဃ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၄)

   (င) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၅)

   (စ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၆)

   (ဆ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၇)

   (ဇ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၈)

   (စ်) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (၉)

 

၁၇ ယံုၿကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး
 

   (က) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

   (ခ) အမ်ားၿပည္သူ နဲ. ဆိုင္ေသာ အပုိင္း၌ စြမ္းရည္ရွိၿခင္း

   (ဂ) လူထုအဖြဲ.အစည္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လက္တြဲထားရွိမွဳ

   (ဃ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳဆို္သည္မွာ

   (င) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳအတြက္ အဆံုးအၿဖတ္ေပးေသာ အခ်က္မ်ား

   (စ) ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို.ကူညီနိုင္သလဲ

   (ဆ) အေရွ.ေၿမာက္အာရွေဒသ နိုင္ငံတခ်ိဳ.၏ နမူနာ

   (ဇ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

   (စ်) ေတာင္အာရွေဒသ နိုင္ငံတခ်ိဳ.နမူနာ

   (ည) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

   (ဋ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

၁၈ 

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ မီဒီယာ 

 

   (က) ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ မီဒီယာ

၁၉

ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ ေပၚထြန္းလာေလမလား

 

  (က) ဦးေအာင္ၾကည္ သို႔မဟုတ္ မင္းဗထူးမိတ္ဆက္

  (ခ) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၁)

  (ဂ) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၂)

  (ဃ) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၃)

  (င) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၄)

  (စ) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၅)

  (ဆ) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၆)

  (ဇ) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၇)

  (စ်) ေပါင္းစည္းစြမ္းအင္ေပၚထြန္းလာေလမလား (၈)

 ၂၀

 ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး

 

(က) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁)

(ခ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၂)

(ဂ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၃)

() ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၄)

() ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၅)

() ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၆)

(ဆ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၇)

(ဇ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၈)

(စ်) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၉)

(ည) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၀)

() ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၁)

(ဌ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၂)

() ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၃)

() ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၄)

(ဏ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၅)

(တ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၆)

(ထ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၇)

(ဒ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၈)

(ဓ) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၉)

(န) ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (၂၀)

 ၂၁

 သတၱာ အတြင္းနဲ႕အ ျပင္

 

(က) သတၱာ အတြင္းနဲ႕အ ျပင္ (၁)

(ခ) သတၱာ အတြင္းနဲ႕အ ျပင္ (၂)

(ဂ) သတၱာ အတြင္းနဲ႕အ ျပင္ (၃)

(ဃ) သတၱာ အတြင္းနဲ႕အ ျပင္ (၄)

(င) သတၱာ အတြင္းနဲ႕အ ျပင္ (၅)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01289993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
157
1438
959339
4337
7292
1289993

Your IP: 54.224.197.86
Server Time: 2017-10-22 00:58:25